FedEx-Hockey

การส่งสิ่งของนำเข้าประเทศไทย กรณีของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือน (Importing Personal and Household Effects)

By admin | July 21, 2015 | Services

คำจัดความของ “ของใช้ส่วนตัว” ที่สามารถนำเข้าสู่ประเทศไทยได้

ของใช้ส่วนตัว หมายถึง ของที่มีลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนว่า เป็นของที่ใช้เฉพาะตัวของบุคคลผู้นั้นโดยแท้จริง เช่น เสื้อผ้า รองเท้า หนังสือ เป็นต้น หากเจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตน สำหรับใช้เอง หรือใช้ในวิชาชีพและการศึกษา และมีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะ จะได้รับการยกเว้นอากร เว้นแต่ รถยนต์ สัตว์เลี้ยง อาวุธปืน กระสุนปืน และเสบียงอาหาร

คำจัดความของ “ของใช้ในบ้านเรือน” ที่สามารถนำเข้าสู่ประเทศไทยได้

ของใช้ในบ้านเรือน หมายถึง ทรัพย์สินอื่นๆ ที่ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัว ผู้นำเข้าต้องมีกรรมสิทธิ์อยู่ก่อนการย้ายภูมิลำเนา และได้ผ่านการใช้งานมาแล้ว เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องประดับบ้าน เป็นต้น ของใช้ภายในบ้านเรือนที่ได้ผ่านการใช้งานมาแล้วนั้น จะได้รับการยกเว้นอากรเพียงอย่างละ 1 หน่วย ทั้งนี้ผู้ที่นำเข้าของดังกล่าวจะต้องแสดงหลักฐานว่าเป็นชาวไทยที่ได้พำนักอยู่ ในประเทศออสเตรเลียเป็นเวลาไม่น้อยไปกว่า 1 ปี 15 วัน และของที่นำเข้านั้นจะต้องถึงประเทศไทยไม่เกิน 1 เดือน ก่อนที่ผู้นำเข้ามาถึง หรือ ไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ผู้นำเข้ามาถึง และ/หรือนับตั้งแต่วันที่ได้รับสิทธิ์

กรณีที่นำเข้า “ของใช้ส่วนตัว” หรือ “ของใช้ภายในบ้านเรือน” มากเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้

“ของใช้ส่วนตัว” หรือ “ของใช้ภายในบ้านเรือน” ที่เป็นส่วนเกินจากอัตราทีกำหนดไว้ จะต้องเสียอากรตามปกติ โดยคำนาณจากหน่วยที่มีค่าอากรสูงสุดหรือราคาสูงสุดตามลำดับ

บุคคลและสิ่งของที่ได้สิทธิในการยกเว้นภาษี

 • ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทย (Thai Passport) โดยได้มีการพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลียเป็นระยะเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี 15 วัน (โดยอาจเดินทางกลับไทยได้นานติดต่อกันไม่เกิน 3 เดือน) จะได้รับการยกเว้นภาษีในกรณีส่งของใช้ส่วนตัวกลับประเทศไทย ซึ่งในการใช้สิทธิการยกเว้นภาษีจะใช้ได้ 1 ครั้งในการใช้สิทธิยกเว้นภาษีภายในระยะเวลาภายใน 1 ปี
 • ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางออสเตรเลีย (Australian Passport) จะต้องยังคงถือหนังสือเดินทางไทย (Thai Passport) โดยต้องถือหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ จึงจะสามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีในการส่งของกลับประเทศไทยได้
 • สิ่งของที่เป็นของใช้ส่วนตัวที่ใช้แล้วที่มีจำนวนพอสมควรแก่การใช้งาน ได้แก่ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า หนังสือ
 • สิ่งของใช้ในบ้านเรือนและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้แล้ว เช่น ตู้เย็น คอมพิวเตอร์ เครื่องซักผ้า จะได้รับการยกเว้นภาษีอย่างละ 1 หน่วย ซึ่งกรณีส่งเครื่องโทรทัศน์ที่มีขนาดหน้าจอไม่เกิน 25นิ้ว จะได้รับการยกเว้นภาษี
 • ครีม วิตามิน และของฝากขนาดเล็ก จำนวนรวมกันไม่เกิน 12 ชิ้น จะได้รับการยกเว้นภาษี

เอกสารที่ใช้ในการประกอบพิธีการศุลกากรไทย

 • สำเนาหนังสือเดินทางไทย แต่หากกรณีผู้ที่มีหนังสือเดินทางจำนวนมากกว่า 1 เล่มจะต้องเตรียมหนังสือเดินทางตัวจริงทั้งหมดเพื่อมายื่นแสดงให้ทางศุลากรไทย
 • บัญชีรายการสิ่งของ (Packing List) โดยระบุประเภทสิ่งของที่ได้ส่งกลับไทย
 • ใบเอกสารประกอบการเรียน ได้แก่ ผลการเรียน (Transcript) ใบตอบรับจากสถาบันการศึกษา (COE) เป็นต้น

หมายเหตุ: ในพิธีการศุลกากรไทยลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากภาษีที่เพิ่มขึ้น โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของพนักงานศุลกากรไทย


 

กรณีต้องการนำเข้ารถยนต์

รถยนต์ที่ต้องการนำเข้าจะต้องได้รับใบอนุญาตการนำเข้าจากกระทรวงพานิชย์ก่อนที่รถยนต์จะมาถึงประเทศไทย และต้องเสียอากร 200%-250%

ความรู้เสริม : เรื่องหลักเกณฑ์การนำเข้ารถยนต์นั่งเก่าใช้แล้วแบบถาวร

 1. กรณีเป็นชาวไทย
  ต้องเป็นชาวไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี 6 เดือน แล้วเดินทางกลับมามีภูมิลำเนาในประเทศไทย และ ถือกรรมสิทธิ์ครอบครองรถยนต์คันนั้นระหว่างอยู่ในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 2. กรณีเป็นชาวต่างประเทศ
  ต้องเป็นผู้ที่จะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 1 ปี โดยมีหนังสืออนุญาตการเข้าเมืองจากกองตรวจคนเข้าเมือง, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และใบอนุญาตทำงานของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมาแสดงในการนำเข้าด้วย
 3. กรณีชาวไทยมีคู่สมรสเป็นชาวต่างประเทศ
  ต้องมีหลักฐานแสดงว่าเป็นคู่สมรสและนำรถยนต์เข้ามาเพื่อมีภูมิลำเนาในประเทศไทย รวมทั้งผู้นำเข้าต้องถือกรรมสิทธิ์หรือครอบครองรถยนต์คันนั้นระหว่างอยู่ในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ จนถึงวันที่เดินทางเข้ามาอยู่ในประเทศไทย

***** ทั้งนี้ ผู้นำเข้าในทุกกรณีจะนำรถเข้ามาใช้ได้เองเพียงคนละ 1 คัน *****

เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นรถยนต์เก่าใช้แล้ว กับกรมศุลกากร

 • ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน
 • หนังสือเดินทาง กรณีย้ายภูมิลำเนา
 • ทะเบียนรถยนต์ที่จดทะเบียนการใช้งานที่ต่างประเทศมาแล้ว
 • ใบอนุญาตการนำเข้าจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ที่มา: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร